Varen met de sint 1

Algemene voorwaarden Flextickets – voor bezoekers
01-02-2024, Versie 4.0

1. Definities en toepasbaarheid

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

1.1        Flextickets, gevestigd op Engbergseweg 2, 7081 AB te Gendringen. KvK nummer: 50789082. Flextickets is als handelsnaam gedeponeerd op 01-02-2017 door Integrity Design, gevestigd op F.B. Deurvorststraat 43, 7071 BG te Ulft.

1.2        Opdrachtgever: de wederpartij van Flextickets, waarmee Flextickets een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3        Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Flextickets ter zake het gebruik van de Ticketservice.

1.4       Ticketservice: het door Flextickets ontwikkelde platform voor de aankoop, verwerking en afwikkeling van Tickets.

1.5       Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Ticketservice wordt verkocht.

1.6       Bezoeker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketservice een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement.

2. Ticketservice

2.1       Flextickets biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de Ticketservice voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin des woords, aan Bezoekers voor door de Opdrachtgever te organiseren evenementen, in de ruimste zin des woords.

2.2       Flextickets verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Ticketservice indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.

2.3       Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Ticketservice, waarbij de Bezoeker optreedt als koper en Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. Flextickets is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Flextickets en een Bezoeker.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1         Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1          Voor zover Flextickets bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Flextickets op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Flextickets of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Flextickets.

4.2          Flextickets is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

4.3          In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Flextickets slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoedingen tot het betaalde factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Flextickets voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoedingen van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

4.4.        Flextickets is in geen geval verantwoordelijk voor het door de Opdrachtgever georganiseerde evenement. Annuleringen, omboekingen, terugstortingen en overige aanpassingen is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

5. Klachtenregeling

5.1        Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel en volledig mogelijk naar info@flextickets.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

6. Geschillenregeling en toepasselijk recht

6.1       Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.2       Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van bevoegde rechter. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Flextickets
Engbergseweg 2
7081 AB Gendringen
www.flextickets.nl
info@flextickets.nl

 

Een greep uit onze evenementen

X-Mas Drive Thru
Pruuven
Welkom bij de Sint
Sinterklaas Show
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater
Dogsurvival
Dogsurvival
Vrienden van St. Joris
Land van Fluwel
Discoboot
Disco-Boot
DKLparty
DKLParty
Reconnect dag
Vlindorado