Varen met de sint 1

Algemene voorwaarden Flextickets – voor organisatoren
01-02-2024, versie 4.0

 

1. Definities en toepasbaarheid

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

1.1         Flextickets, gevestigd op Engbergseweg 2, 7081 AB te Gendringen. KvK nummer: 50789082. Flextickets is als handelsnaam gedeponeerd op 01-02-2017 door Integrity Design, gevestigd op F.B. Deurvorststraat 43, 7071 BG te Ulft.

1.2         Opdrachtgever: de wederpartij van Flextickets, waarmee Flextickets een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3         Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Flextickets ter zake het gebruik van de Ticketservice.

1.4       Ticketservice: het door Flextickets ontwikkelde platform voor de aankoop, verwerking en afwikkeling van Tickets.

1.5       Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Ticketservice wordt verkocht.

1.6       Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketservice een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement.

1.7         Door het aangaan van een overeenkomst met Flextickets verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Flextickets en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.8         Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.9         Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Flextickets en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2. Ticketservice

2.1       Flextickets biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de Ticketservice voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin des woords, aan Gebruikers voor door de Opdrachtgever te organiseren evenementen, in de ruimste zin des woords.

2.2       Flextickets verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Ticketservice indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.

2.3       De Ticketservice wordt door Flextickets beheerd, onderhouden en zo nodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

2.4       Flextickets stelt de Opdrachtgever in voorkomend geval nieuwe versies van de Ticketservice ter beschikking.

2.5       Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Ticketservice, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. Flextickets is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Flextickets en een Gebruiker.

2.6       Flextickets factureert aan de Opdrachtgever enkel de kosten voor de ticketservice. De Payment Provider (Mollie.com) verzorgt de transactie waardoor de Opdrachtgever direct over het geld kan beschikken. De fee voor Flextickets wordt verrekend met Mollie per transactie. Dientengevolge dient een account bij Mollie aangevraagd en goedgekeurd te worden waarbij aan de voorwaarden van Mollie moet worden voldaan. De betalingsmogelijkheden en de bijbehorende transactiekosten is voor rekening van de Opdrachtgever.

2. Website en hosting

3.1          Flextickets maakt geen gebruik van eigen hosting, deze wordt uitbesteed aan een hostingbedrijf en Flextickets. Bijgevolg zijn Flextickets en de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van het hostingsbedrijf.

3.2          Flextickets is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waar Flextickets geen invloed kan uitoefenen.

3.3          Flextickets is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van andere partijen om uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.

3.4          Flextickets is niet verantwoordelijk voor zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem.

4. Aanbiedingen en offertes

4.1          Alle offertes en prijsopgaven door Flextickets zijn geheel vrijblijvend.

4.2          Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Flextickets zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Flextickets, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

4.3          Flextickets is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever ondertekend binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

5. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst

5.1          Een overeenkomst komt tot stand zodra de offerte schriftelijk of per mail is overeengekomen of als de opdrachtgever daadwerkelijk gebruik maakt van het ticketsysteem van Flextickets.

5.2          Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en Flextickets zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5.3          Een vooruitbetaling kan in bepaalde situaties door Flextickets aan de opdrachtgever gevraagd worden. Indien een vooruitbetaling gevraagd wordt, is de overeenkomst pas geldig na ontvangst van dit bedrag.

5.4          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5.5          Flextickets zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Flextickets het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder dit kort te sluiten met de opdrachtgever.

5.6          De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Flextickets aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Flextickets worden verstrekt, heeft Flextickets het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.7          Flextickets is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Flextickets is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Flextickets kenbaar behoorde te zijn.

5.8          Indien door Flextickets of door Flextickets ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Copyright

6.1          Al het door Flextickets vervaardigde materiaal, zoals illustraties, ontwerpen, foto’s, filmmateriaal en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle andere intellectuele eigendomsrechten mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Flextickets niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door Flextickets ontworpen websites of toepassingen. Ook op de door Flextickets ontwikkelde promotiematerialen, foto’s etc. berust copyright.

6.2          Flextickets behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.3          Flextickets mag de website en andere uitgevoerde opdrachten van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

6.4          Alle aan Flextickets verstrekte materiële goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven, tenzij anders vermeld.

6.5          Mocht u van mening zijn dat Flextickets, uw patent en/of auteursrecht schendt, dan verzoeken wij u ons hierover schriftelijk te informeren. U dient Flextickets aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het betreffende materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegt Flextickets direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site. Uiteraard mits hierover geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1          Voor zover Flextickets bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Flextickets op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Flextickets of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Flextickets.

7.2          Flextickets is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

7.3          In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Flextickets slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoedingen tot het betaalde factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Flextickets voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoedingen van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.4       Flextickets is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit onjuiste berekeningen en/of programmeercode in geval van websites of applicaties. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat testen van een ticketshop, applicatie of website voordat deze wordt vrijgegeven.

7.5       Flextickets is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6       Flextickets is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen, of mobiele apparatuur.

7.7       Flextickets is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.

8. Prijzen

8.1       Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2       Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in meerwerk, waarvoor Flextickets zijn uurprijs zal rekenen. Meerwerk dient altijd schriftelijk bevestigd te worden, waarna Flextickets de extra kosten schriftelijk aan de opdrachtgever bekend zal maken. Pas na akkoord van de opdrachtgever zal Flextickets het meerwerk uitvoeren.

8.3       Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van een opdracht, bij verlenging van een opdracht of bij wijzigingen in voor Flextickets van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

9. Tarieven en betaling

9.1       Flextickets brengt de Opdrachtgever de navolgende kosten in rekening:

9.2       Kosten van de Ticketservice. Deze kosten en de transactiekosten van Mollie worden ingehouden via het Mollie account. De fee voor Flextickets is afhankelijk van het aantal boekingen per maand. De fee is € 0,95 excl. btw per boeking (niet per ticket), tenzij anders overeengekomen. De servicekosten van Mollie worden eveneens ingehouden en zijn afhankelijk van de betalingsmethode.

9.3      Bij het annuleren van een evenement brengen wij geen extra kosten in rekening dan de bovengenoemde tarieven. Het is niet mogelijk om de kosten van Flextickets per boeking terug te vorderen. Het is uiteraard mogelijk om een evenement te verplaatsen naar een andere datum, waarbij de reeds gedane reserveringen geldig blijven. Het terugstorten van het geld aan Gebruiker kan via het Mollie account, tegen de daar geldende tarieven. De reserveringen blijven in het Flextickets systeem staan.

9.4      Het versturen van tickets naar relaties, VIPS en voor testdoeleinden is gratis, op basis van fair use policy. Het aantal gratis tickets (directe boekingen) is kleiner dan 10% van het totaal aantal boekingen. Daarboven worden extra kosten in rekening gebracht.

9.5      Kosten voor eventuele extra diensten, zoals (web)design en maatwerk zullen altijd vooraf overlegd worden indien van toepassing.

9.6       De tarieven voor extra diensten worden met de Opdrachtgever in de Overeenkomst nader bepaald.

9.7       Flextickets heeft het recht de tarieven – indien daartoe aanleiding is – tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart de Opdrachtgever zich op voorhand akkoord.

9.8       Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker kan op Flextickets worden afgewenteld.

9.8       In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Gebruiker te restitueren.

9.10       Flextickets houdt zich het recht voor om ter controle van activiteiten kosteloos tickets aan te maken voor het betreffende evenement, mits hierbij het maximum aantal verkochte tickets niet wordt overschreden.

10. Overig

10.1       Flextickets zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Flextickets.

10.2       Flextickets is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Flextickets in verband met websites zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink, in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website.

10.3       Flextickets kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Flextickets gesloten overeenkomst(en), inclusief de bijbehorende voorwaarden.

10.4       In geval van overmacht is Flextickets gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Flextickets kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Flextickets gevergd kan worden.

10.5       Flextickets heeft het recht om offertes en facturen elektronisch te versturen, hetgeen opdrachtgever hierdoor accepteert.

10.6       De opdrachtgever kan geen kosten, schadevergoeding in rekening brengen door ontbinding of bij beëindiging door opzegging van Flextickets.

11. Geschillenregeling en toepasselijk recht

11.1       Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2       Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van bevoegde rechter. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Flextickets
Engbergseweg 2
7081 AB Gendringen
www.flextickets.nl
info@flextickets.nl

 

Een greep uit onze evenementen

X-Mas Drive Thru
Pruuven
Welkom bij de Sint
Sinterklaas Show
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater
Dogsurvival
Dogsurvival
Vrienden van St. Joris
Land van Fluwel
Discoboot
Disco-Boot
DKLparty
DKLParty
Reconnect dag
Vlindorado